REKLAMA
Aktualijos Kultūra Jaunimas Sportas Sveikata Interviu Kuršėniškių nuomonė Kuršėnai spaudoje Pranešk apie įvykį

Seniūnaičių sueigos nuostatai

Spausdinti

PATVIRTINTA
Šiaulių rajono savivaldybės tarybos
2016 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. T-352

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SENIŪNAIČIŲ SUEIGOS NUOSTATAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šiaulių rajono savivaldybės seniūnaičių sueigos nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Šiaulių rajono savivaldybės administracijos seniūnijų seniūnaitijų seniūnaičių sueigos ir išplėstinės seniūnaičių sueigos kompetenciją, organizavimo bei sprendimų priėmimo tvarką.
2. Seniūnaičiai seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyvenamųjų vietovių ar jų dalių bendruomenėms rūpimus klausimus svarsto ir sprendimus priima seniūnaičių sueigoje.
3. Šiais Nuostatais privalo vadovautis Šiaulių rajono savivaldybės administracijos seniūnijų seniūnaitijų seniūnaičiai, tos seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje veikiančių bendruomeninių organizacijų deleguoti atstovai, kurie išplėstinėje seniūnaičių sueigoje turi sprendimo priėmimo teisę.
4. Šiaulių rajono savivaldybės administracijos seniūnijos neatlygintinai suteikia patalpas seniūnaičių sueigai organizuoti.
5. Seniūnaičiai savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos ir kitais įstatymais, Šiaulių rajono savivaldybės tarybos sprendimais ir šiais Nuostatais.
6. Seniūnaičių veikla grindžiama kolegialumo, demokratijos, teisėtumo ir viešumo principais.
7. Seniūnaičiai atsako už savo veiklą teisės aktų nustatyta tvarka.

II SKYRIUS
SENIŪNAIČIŲ SUEIGOS KOMPETENCIJA

8. Sueigoje seniūnaičiai:
8.1. aptaria ir priima sprendimus dėl seniūnijos metinio veiklos plano projekto;
8.2. aptaria ir priima sprendimus dėl seniūnijos metinio veiklos plano įgyvendinimo ataskaitos;
8.3. svarsto ir sprendimus priima dėl kitų seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyvenamųjų vietovių ar jų dalių bendruomenėms rūpimų klausimų.

III SKYRIUS
SENIŪNAIČIŲ SUEIGA

9. Seniūnaičiai į sueigą renkasi savo iniciatyva arba seniūno kvietimu. Kai seniūnaičiai į sueigą renkasi patys, kviečiamas atvykti ir seniūnas.
10. Seniūnaičių sueiga teisėta, jeigu joje dalyvauja daugiau kaip pusė tos seniūnijos seniūnaičių. Seniūnaičių sueigoms pirmininkauja po seniūnaičių rinkimų pirmoje seniūnaičių sueigoje dalyvaujančių seniūnaičių išrinktas sueigos pirmininkas. Kai seniūnaičiai į sueigą renkasi pirmą kartą po seniūnaičių rinkimų, seniūnaičių sueigai pirmininkauja seniūnas.
11. Seniūnaičių sueigos darbotvarkės sudarymas:
11.1. Sueigos darbotvarkę sudaro seniūnijos valstybės tarnautojas ar darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, seniūnaičių, seniūnijos gyventojų ir seniūno siūlymu. Seniūnaičių sueigos metu seniūnas turi teisę pasiūlyti įtraukti į darbotvarkę ir naujų klausimų.
11.2. Sueigos darbotvarkės projekte nustatoma darbotvarkės klausimų svarstymo eilės tvarka, nurodomi pranešėjai ir kviečiami į seniūnaičių sueigą asmenys.
11.3. Parengtas sueigos darbotvarkės projektas suderinamas su seniūnaičių sueigos pirmininku. Pirmą kartą seniūnaičiams renkantis į seniūnaičių sueigą po seniūnaičių rinkimų, parengta sueigos darbotvarkė suderinama su seniūnu. Kai seniūnaičių sueigos pirmininkas suderina sueigos darbotvarkę, seniūnija sueigos darbotvarkę ir medžiagą tais klausimais ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki sueigos pateikia elektroninėmis priemonėmis arba telefonu ar kitais būdais visiems seniūnaičiams ir įrašytiems į sueigos darbotvarkę asmenims. Seniūnaičių sueigos darbotvarkė skelbiama Šiaulių rajono savivaldybės atitinkamos seniūnijos interneto svetainėje.
12. Seniūnaičių sueiga yra vieša. Sueigai pirmininkaujantis asmuo turi teisę leisti sueigoje pasisakyti kviestiems ir kitiems suinteresuotiems asmenims.
13. Seniūnaičių sueigoje sprendimai priimami atviru balsavimu paprasta sueigoje dalyvaujančių seniūnaičių balsų dauguma. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, lemia sueigos pirmininko balsas.
14. Negalintys dalyvauti seniūnaičių sueigoje seniūnaičiai gali raštu pateikti svarstomais klausimais savo nuomonę, kuri turi būti viešai paskelbta sueigoje.
15. Stebėtojų teisėmis seniūnaičių sueigos posėdžiuose gali dalyvauti Šiaulių rajono savivaldybės tarybos nariai, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos tarnautojai, seniūnaitijos gyventojai ir kiti suinteresuoti asmenys.
16. Seniūnaičių sueigoje svarstant atskirus darbotvarkės klausimus paprastai pirmiausia išklausomas svarstomo klausimo pristatymas ir seniūnaičių bei seniūno nuomonė. Sueigos pirmininkui leidus nuomonę gali pareikšti ir kiti sueigos dalyviai.
17. Pristatant svarstomą klausimą, išdėstoma seniūnaičių bei seniūno nuomonė, nurodoma jo įtaka savivaldybės ir seniūnijos veiklai ir biudžetui.
18. Darbotvarkės klausimui pristatyti paprastai skiriama iki 5 minučių.
19. Kiekvienu darbotvarkės klausimu seniūnaičiai turi teisę kalbėti ne daugiau kaip 2 kartus (neskaitant klausimų, replikų, nuomonės dėl procedūros pareiškimo, pasiūlymų nutraukti diskusijas, atmesti pateiktą projektą ar atidėti svarstomą klausimą), kiti sueigos dalyviai – kartą (išskyrus seniūną).

IV SKYRIUS
SENIŪNAIČIŲ SUEIGOS SPRENDIMAI

20. Seniūnaičių sueigos sprendimai surašomi sueigos protokole, kurį pasirašo seniūnaičių sueigos pirmininkas ir sueigos sekretorius. Sueigos sekretoriaus pareigas atlieka seniūnijos darbuotojas, kurį paskiria Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktorius (toliau – administracijos direktorius) įsakymu, o šios funkcijos įrašomos į jo pareigybės aprašymą.
21. Sueigos protokole nurodoma sueigos data, protokolo eilės numeris, sueigos dalyviai, svarstomų klausimų eilės numeris ir pavadinimas, klausimą pateikęs pranešėjas, kalbėtojai ir pateikiamas priimtas sprendimas. Nurodomi ir balsavimo rezultatai (taip pat pažymima, kas balsavo „už“, „prieš“ ar „susilaikė“), įrašoma seniūnaičių, bendruomeninių organizacijų deleguotų atstovų (jei dalyvauja) ar seniūno atskiroji nuomonė.
22.Seniūnaičių sueigos protokolai saugomi atitinkamoje seniūnijoje.
23. Seniūnaičių sueigos sprendimai yra rekomendaciniai, tačiau atitinkamos Šiaulių rajono savivaldybės institucijos privalo juos įvertinti. Jeigu seniūnaičių sueigos sprendimų vertinimas yra savivaldybės tarybos kompetencija, jie vertinami ir sprendimas priimamas artimiausiame Šiaulių rajono savivaldybės tarybos posėdyje; jeigu seniūnaičių sueigos sprendimų vertinimas yra administracijos direktoriaus kompetencija, administracijos direktorius priima dėl jų sprendimą ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo seniūnaičių sueigos sprendimo gavimo. Savivaldybės institucijos privalo nurodyti savo sprendimų priėmimo motyvus. Atitinkamų savivaldybės institucijų sprendimai dėl seniūnaičių sueigos sprendimų turi būti paskelbti Šiaulių rajono savivaldybės interneto svetainėje ir tų seniūnijų skelbimų lentose.
24. Seniūnaitijos gyventojams apie seniūnaičių sueigoje priimtus sprendimus informaciją teikia seniūnaičiai ir jie yra skelbiami atitinkamos seniūnijos skelbimų lentoje.

V SKYRIUS
IŠPLĖSTINĖ SENIŪNAIČIŲ SUEIGA

25. Išplėstinė seniūnaičių sueiga sprendžia klausimus, susijusius su seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyvenamųjų vietovių ar jų dalių (seniūnaitijų):
25.1. bendruomenių viešųjų poreikių ir iniciatyvų finansavimo tikslingumu;
25.2. viešųjų paslaugų teikimu ar jų panaikinimu seniūnijoje;
25.3. seniūnijoje vykdomais ar vyksiančiais investiciniais projektais;
25.4. su kitais visiems tos teritorijos gyventojams svarbiais reikalais.
26. Išplėstinėje seniūnaičių sueigoje su sprendimo priėmimo teise dalyvauja tos seniūnijos seniūnaičiai ir tos seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje veikiantys teisės aktų nustatyta tvarka įregistruotų bendruomeninių organizacijų deleguoti atstovai (toliau – atstovai). Bendruomeninė organizacija deleguoja 1 atstovą. Bendruomeninės organizacijos pirmininkas prieš išplėstinę seniūnaičių sueigą pateikia tos bendruomeninės organizacijos narių sprendimą deleguoti asmenį į išplėstinę seniūnaičių sueigą, jį pakeisti kitu arba deleguotą asmenį atšaukti.
27. Atsižvelgiant į vietos sąlygas ir aplinkybes, išplėstinėje seniūnaičių sueigoje patariamojo balso teise gali dalyvauti tos seniūnijos teritorijoje veikiančių nevyriausybinių organizacijų, tradicinių religinių bendruomenių atstovai.
28. Į išplėstinę seniūnaičių sueigą seniūnaičiai ir atstovai renkasi savo iniciatyva arba seniūno kvietimu. Kai į išplėstinę seniūnaičių sueigą seniūnaičiai ir atstovai renkasi patys, kviečiamas atvykti ir seniūnas.
29. Išplėstinė seniūnaičių sueiga teisėta, jeigu joje dalyvauja daugiau kaip pusė tos seniūnijos seniūnaičių ir atstovų. Išplėstinėms seniūnaičių sueigoms pirmininkauja po seniūnaičių rinkimų pirmoje seniūnaičių sueigoje dalyvaujančių seniūnaičių ir atstovų išrinktas sueigos pirmininkas – seniūnaitis. Kai po seniūnaičių rinkimų į pirmą išplėstinę seniūnaičių sueigą renkasi seniūnaičiai ir atstovai, jai pirmininkauja seniūnas.
30. Išplėstinės seniūnaičių sueigos darbotvarkės sudarymas:
30.1. Darbotvarkę sudaro seniūnijos valstybės tarnautojas ar darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, seniūnaičių, seniūnijos gyventojų ir atstovų siūlymu. Išplėstinės seniūnaičių sueigos metu seniūnas turi teisę pasiūlyti įtraukti į darbotvarkę ir naujų klausimų.
30.2. Darbotvarkės projekte nustatoma darbotvarkės klausimų svarstymo eilės tvarka, nurodomi pranešėjai ir kviečiami į išplėstinę seniūnaičių sueigą asmenys.
30.3. Parengtas išplėstinės seniūnaičių sueigos darbotvarkės projektas suderinamas su išplėstinės seniūnaičių sueigos pirmininku. Pirmą kartą seniūnaičiams ir atstovams renkantis į išplėstinę seniūnaičių sueigą po seniūnaičių rinkimų, parengtas išplėstinės seniūnaičių sueigos darbotvarkės projektas suderinamas su seniūnu. Seniūnija, suderintą darbotvarkę ir medžiagą tais klausimais, ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki sueigos pateikia elektroninėmis priemonėmis arba telefonu ar kitais būdais visiems seniūnaičiams, atstovams ir įrašytiems į išplėstinę seniūnaičių sueigos darbotvarkę asmenims. Darbotvarkė skelbiama Šiaulių rajono savivaldybės interneto svetainėje.
31. Išplėstinė seniūnaičių sueiga yra vieša. Sueigai pirmininkaujantis asmuo turi teisę leisti sueigoje pasisakyti kviestiems ir kitiems suinteresuotiems asmenims.
32. Seniūnaičių sueigoje sprendimai priimami atviru balsavimu paprasta sueigoje dalyvaujančių seniūnaičių ir atstovų balsų dauguma. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, lemia sueigos pirmininko balsas.
33. Negalintys dalyvauti seniūnaičių sueigoje seniūnaičiai ir atstovai gali raštu pateikti svarstomais klausimais savo nuomonę, kuri turi būti viešai paskelbta sueigoje.
34. Stebėtojų teisėmis išplėstinės seniūnaičių sueigos posėdžiuose gali dalyvauti Šiaulių rajono savivaldybės tarybos nariai, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos tarnautojai, seniūnaitijos gyventojai ir kiti suinteresuoti asmenys.
35. Išplėstinėje seniūnaičių sueigoje svarstant atskirus darbotvarkės klausimus paprastai pirmiausia išklausomas svarstomo klausimo pristatymas ir seniūnaičių bei atstovų nuomonė. Išplėstinės seniūnaičių sueigos pirmininkui leidus nuomonę gali pareikšti ir kiti sueigos dalyviai.
36. Pristatant svarstomą klausimą, išdėstoma seniūnaičių bei atstovų nuomonė, nurodoma jo įtaka savivaldybės ir seniūnijos veiklai ir biudžetui.
37. Darbotvarkės klausimui pristatyti paprastai skiriama iki 5 minučių.
38. Kiekvienu darbotvarkės klausimu seniūnaičiai ir atstovai turi teisę kalbėti ne daugiau kaip 2 kartus (neskaitant klausimų, replikų, nuomonės dėl procedūros pareiškimo, pasiūlymų nutraukti diskusijas, atmesti pateiktą projektą ar atidėti svarstomą klausimą), kiti sueigos dalyviai – kartą.
39. Išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimų įforminimo tvarka, galia ir paskelbimas toks pat kaip ir seniūnaičių sueigos sprendimų, kuri aprašyta Nuostatų IV skyriuje.

VI SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

40. Seniūnaičių sueigos nuostatus, jų pakeitimus ar papildymus tvirtina Šiaulių rajono savivaldybės taryba.
41. Nuostatų įgyvendinimo kontrolę vykdo administracijos direktorius. Administracijos direktorius, nustatęs seniūnaičių sueigos, išplėstinės seniūnaičių sueigos pažeidimus, įpareigoja seniūnaičius, atstovus arba seniūną organizuoti sueigą ir svarstyti iš naujo klausimą.

  • Siųsti draugui

Siųsti draugui

Jūsų vardas (būtinas)

Jūsų el. paštas (būtinas)

Draugo vardas (būtinas)

Draugo el. paštas (būtinas)

Jūsų žinutė draugui

Saugos kodas:
captcha

Įveskite saugos kodą:

Parodos

Spalio mėn.
Pirmadienį – penktadienį nuo 10 val. iki 17 val.  Kuršėnų kultūros centro kalendorių ekspozicija (Ventos g. 11A, Kuršėnai) Kalendorių ekspozicija „Senieji kalendoriai“. Ekspoziciją galite aplankyti kasdien (išskyrus savaitgalius) ir visų kultūros centre vyksiančių renginių metu. Dėl ekspozicijos lankymo grupėms su nemokamu gidu prašome iš anksto susitarti telefonu (8-41) 50 80 52 arba el. paštu kursenukultura@gmail.com

EDUKACINĖ VEIKLA

Spalio mėnesį
8 val. – 18 val. Pirmadieniais-penktadieniais Etninės kultūros ir tradicinių amatų centre, (Ventos g. 7A, Kuršėnai) keramikos (lipdymo, žiedimo, dekoravimo), sausos vilnos vėlimo, kiaušinių marginimo vašku, juostų pynimo, kalėdinių žaislų varstymo iš šiaudų edukaciniai užsiėmimai. Priimamos grupės: 1,5 val. vaikui 2,00 Eur, 1,5 val. suaugusiam 4,00 Eur. Užsiėmimų datą ir laiką derinti tel. ( 8-41) 58 34 22.

Kiekvieną pirmadienį ir trečiadienį
19 val. Kuršėnų kultūros centro choreografijos  salė (Ventos g. 11A, Kuršėnai) aerobikos užsiėmimai „Kangoo Jumps“. Abonemento kaina 35 Eur. Pirmas užsiėmimas nemokamai. Patalpas nuomoja instruktorė Kristina tel. 86 82 52244.

Užfiksavote įvykį? Buvote renginyje? Turite gražių nuotraukų su Kuršėnais? Rašykite mums el. paštu: kursenai@kursenai.lt ir mes tai paskelbsime!

Kopijuoti, platinti galima tik gavus raštišką ar žodinį Kūrybinės raiškos centro sutikimą.

Visos teisės saugomos. © 2012
Kūrybinės raiškos centras

Tapkite Kursenai.lt žurnalistu!

Turite naujienų?

Susisiekite su mumis!

Reklamuokitės mūsų portale

Ką aplankyti Kuršėnuose?

Ką veikti Kuršėnuose?

Ieškote naudingos informacijos?

Susipažinkite su komentavimo taisyklėmis

Valdytojas:

 

 

Portalas:

Mus galite rasti: