REKLAMA
Aktualijos Kultūra Sportas Sveikata Interviu Kuršėniškių nuomonė Kuršėnai spaudoje Pranešk apie įvykį

Seniūnaičių sueigos nuostatai

Spausdinti

PATVIRTINTA
Šiaulių rajono savivaldybės tarybos
2009 m. sausio 22 d. sprendimu Nr. T-12

SENIŪNAIČIŲ SUEIGOS NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Seniūnaičių sueigos nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Šiaulių rajono savivaldybės administracijos seniūnijų seniūnaitijų seniūnaičių sueigos kompetenciją, organizavimo bei sprendimų priėmimo tvarką.
2. Seniūnaičiai seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyvenamųjų vietovių bendruomenėms rūpimus klausimus svarsto ir sprendimus priima seniūnaičių sueigoje.
3. Šiais Nuostatai privalo vadovautis Šiaulių rajono savivaldybės administracijos seniūnijų seniūnaitijų seniūnaičiai.
4. Šiaulių rajono savivaldybės administracijos seniūnijos neatlygintinai suteikia patalpas seniūnaičių sueigai organizuoti.
5. Seniūnaičiai savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos ir kitais įstatymais, Šiaulių rajono savivaldybės tarybos sprendimais ir šiais Nuostatais.
6. Seniūnaičių veikla grindžiama kolegialumo, demokratijos, teisėtumo ir viešumo principais.
7. Seniūnaičiai kolegialiai atsako atitinkamų seniūnaitijų gyventojams už bendrą savo veiklą.

II. SENIŪNAIČIŲ SUEIGOS KOMPETENCIJA

8. Seniūnaičių sueiga svarsto ir priima sprendimus teikti pasiūlymus seniūnijai:
8.1. dėl seniūnijos veiklos programų (kaimo plėtros, gyventojų užimtumo ir kt.);
8.2. dėl projektų (kaimo plėtros programų ir kt.), kuriuos teikia seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje esančios bendruomeninės organizacijos, įgyvendinimo tikslingumo;
8.3. dėl seniūnijai paskirtų asignavimų naudojimo;
8.4. dėl metinės seniūno veiklos ataskaitos įvertinimo;
8.5. dėl atskirų šeimų (asmenų) gyvenimo sąlygų ir poreikių įvertinimo, dėl socialinės paramos toms šeimoms (asmenims) reikalingumo ir paramos būdų;
8.6. dėl probleminių šeimų ir vaikų teisių apsaugos prevencijos;
8.7. dėl seniūnijos teritorijos gyventojų (ypatingai vaikų) laisvalaikio ir poilsio organizavimo;
8.8. dėl viešųjų paslaugų teikimo seniūnijos gyventojams tvarkos ir kokybės.
8.9. gali būti svarstomi ir kiti seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojams rūpimi klausimai ir dėl jų priimami sprendimai.

III. SENIŪNAIČIŲ SUEIGA

9. Seniūnaičiai į sueigą renkasi savo iniciatyva arba seniūno kvietimu. Kai seniūnaičiai į sueigą renkasi patys, kviečiamas atvykti ir seniūnas.
10. Seniūnaičių sueigos posėdžiams vadovauja pirmajame seniūnaičių sueigos posėdyje išrinktas seniūnaičių sueigos pirmininkas. Jeigu toks seniūnaičių sueigos primininkas nėra išrinktas, seniūnaičių sueigos posėdžiui vadovauja vyriausias pagal amžių seniūnaitis.
11. Seniūnaičių sueigos darbotvarkės sudarymas:
11.1. Sueigos darbotvarkė sudaroma seniūnaičių, seniūnijos gyventojų ir seniūno siūlymu. Seniūnaičių sueigos metu seniūnas turi teisę pasiūlyti įtraukti į darbotvarkę ir naujų klausimų.
11.2. Sueigos darbotvarkės projekte nustatoma darbotvarkės klausimų svarstymo eilės tvarka, nurodomi pranešėjai ir kviečiami į seniūnaičių sueigą asmenys.
11.3. Parengtą sueigos darbotvarkės projektą pasirašo seniūnaičių sueigos pirmininkas. Kai seniūnaičių sueigos pirmininkas pasirašo sueigos darbotvarkę, seniūnija sueigos darbotvarkę ir medžiagą tais klausimais ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki sueigos pateikia visiems seniūnaičiams ir įrašytiems į sueigos darbotvarkę asmenims. Seniūnaičių sueigos darbotvarkė skelbiama seniūnijos skelbimų lentoje.
12. Seniūnaičių sueiga teisėta, jeigu joje dalyvauja daugiau kaip pusė seniūnaičių.
13. Seniūnaičių sueigoje sprendimai priimami atviru balsavimu paprasta sueigoje dalyvaujančių seniūnaičių balsų dauguma. Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, lemia sueigos pirmininko balsas.
14. Negalintys dalyvauti seniūnaičių sueigoje seniūnaičiai gali raštu pateikti svarstomais klausimais savo nuomonę, kuri turi būti viešai paskelbta sueigoje.
15. Stebėtojų teisėmis seniūnaičių sueigos posėdžiuose gali dalyvauti Šiaulių rajono savivaldybės tarybos nariai, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos tarnautojai, seniūnaitijos gyventojai ir kiti suinteresuoti asmenys.
16. Seniūnaičių sueigoje svarstant atskirus darbotvarkės klausimus paprastai pirmiausia išklausomas svarstomo klausimo pristatymas ir seniūnaičių bei seniūno nuomonė. Sueigos pirmininkui leidus nuomonę gali pareikšti ir kiti sueigos dalyviai.
17. Pristatant svarstomą klausimą, išdėstoma jo esmė, nurodoma jo įtaka savivaldybės ir seniūnijos veiklai ir biudžetui.
18. Darbotvarkės klausimui pristatyti paprastai skiriama iki 5 minučių, seniūnaičio nuomonei pareikšti – iki 2 minučių (kitų sueigos dalyvių nuomonei pareikšti -iki minutės). Prireikus sueigos pirmininkas gali nustatyti kitokią pristatymo ar nuomonės pareiškimo trukmę.
19. Kiekvienu darbotvarkės klausimu seniūnaičiai turi teisę kalbėti ne daugiau kaip 2 kartus (neskaitant klausimų, replikų, nuomonės dėl procedūros pareiškimo, pasiūlymų nutraukti diskusijas, atmesti pateiktą projektą ar atidėti svarstomą klausimą), kiti sueigos dalyviai -kartą (išskyrus seniūną).
20. Seniūnaičių sueigos posėdžiai yra atviri visuomenės informavimo priemonių atstovams.

IV. SENIŪNAIČIŲ SUEIGOS SPRENDIMAI

21. Seniūnaičių sueigos sprendimai surašomi sueigos protokole, kurį pasirašo seniūnaičių sueigos pirmininkas ir sueigos sekretorius. Sueigos sekretoriaus pareigas atlieka seniūnijos darbuotojas, kurį paskiria Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktorius įsakymu, o šios funkcijos įrašomos į jo pareigybės aprašymą.
22. Sueigos protokole nurodoma sueigos data, protokolo eilės numeris, sueigos dalyviai, svarstomų klausimų eilės numeris ir pavadinimas, klausimą pateikęs pranešėjas, kalbėtojai ir pateikiamas priimtas sprendimas. Nurodomi ir balsavimo rezultatai (taip pat pažymima, kas balsavo „už“, „prieš“ ar „susilaikė“), įrašoma seniūnaičių ar seniūno atskiroji nuomonė.
23. Seniūnaičių sueigos protokolai saugomi seniūnijoje.
24. Seniūnaičių sueigos sprendimai yra rekomendaciniai.
25. Seniūnaitijos gyventojams apie seniūnaičių sueigoje priimtus sprendimus informaciją teikia seniūnaičiai ir jie yra skelbiami atitinkamos seniūnijos skelbimų lentoje.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

26. Seniūnaičių sueigos nuostatus, jų pakeitimus ar papildymus tvirtina Šiaulių rajono savivaldybės taryba.
27. Seniūnaitijos gyventojams apie seniūnaičių sueigoje priimtus sprendimus informaciją teikia seniūnaičiai ir jie yra skelbiami Šiaulių rajono savivaldybės interneto tinklalapyje ir atitinkamos seniūnijos skelbimų lentoje.

  • Siųsti draugui

Siųsti draugui

Jūsų vardas (būtinas)

Jūsų el. paštas (būtinas)

Draugo vardas (būtinas)

Draugo el. paštas (būtinas)

Jūsų žinutė draugui

Saugos kodas:
captcha

Įveskite saugos kodą:

Parodos

Gegužės mėnesį
13 – 17 val. Kuršėnų kultūros centro diskotekų salėje (Ventos g. 11A, Kuršėnai) veikia meno kalendorių ekspozicija. Muzikos, dailės, fotografijos, teatro ir literatūros kalendoriai. Ekspoziciją galite aplankyti kasdien (išskyrus savaitgalius) ir visų kultūros centre vyksiančių renginių metu. Dėl ekspozicijos lankymo prašome iš anksto susitarti telefonu (8-41) 50 80 52 arba el. paštu kursenukultura@gmail.com.

Iki gegužės 10 d.
10 – 15 val. Kuršėnų kultūros centro diskotekų salėje (Ventos g. 11A, Kuršėnai) meno mokyklos dailės skyriaus mokinių meninių darbų paroda.

Gegužės 2 d.
15.00 val.
Kūrybos namuose parodos atidarymas. Kartu atidaroma ir Kūrybos namų ugdytinės Emos Andrijauskaitės autorinių darbų paroda.

Gegužės 2 – 11 d.
Kūrybos namuose ugdytinių kūrybinių darbų paroda, kurios metu vyks atvirų durų dienos bei vedami edukaciniai užsiėmimai. Parodą galima aplankyti darbo dienomis nuo 10.00 iki 16.00 val. Edukaciniai užsiėmimai vedami nuo 14.00 iki 16.00 val. Susitarus iš anksto, edukacinių užsiėmimų laiką galima keisti.

Iki gegužės 23 d.
8-17 val. pirmadieniais-penktadieniais tautodailininkų Marytės Janulienės ir Ryčio Milkinto autorinių darbų paroda.

EDUKACINĖS VEIKLOS

Gegužės 25 d.
17:30 val. Kuršėnų kultūros centro diskotekų salėje (Ventos g. 11A, Kuršėnai) teorinis – Praktinis užsiėmimas „JUOKO JOGA“. Lektorė –Ingrida Kazragytė.

Gegužės mėnesį
8 – 17 val. pirmadieniais-penktadieniais Etninės kultūros ir tradicinių amatų centre, (Ventos g. 7A, Kuršėnai) keramikos (lipdymo, žiedimo), vilnos vėlimo edukaciniai užsiėmimai. Priimamos grupės: 1,5 val. vaikui 1,50 Eur, 1,5 val. suaugusiam 3,00 Eur. Užsiėmimų datą ir laiką derinti tel.( 8-41) 58 34 22.

ŠRVMKL. ATKRINTAMOS

Balandžio 28 d.
18 val. S. Anglickio mokyklos sporto salėje Rungtynės dėl 3 vietos
20 val. S. Anglickio mokyklos sporto salėje Finalas

Trečiojo amžiaus universitetas

Balandžio 19 d.
15 val. (trečiadienis) Menų ir kultūros fakultetas. Atvelykio šventė ir margučių paroda „Tuk tuk pavasaris“. Lektorius /atsakingas asmuo: Albina  Budreckienė – teatro studijos vadovė. Vieta: Švietimo centras

Balandžio 26 d.
15 val. (trečiadienis) Sveikatos fakultetas. Paskaita „Erkės ir jų platinamos ligos“. Lektorius /atsakingas asmuo: Edvinas Pečiukėnas –Šiaulių r. visuomenės sveikatos biuro direktorius. Vieta: Švietimo centras

Balandžio 26 d.
(trečiadienis) „Kur aukštas klevas“. Dainų studijos išvyka į Respublikinį vokalinių ansamblių festivalį – konkursą Linkuvoje. (išvykimo laikas,vieta, kaina pagal susitarimą). Lektorius /atsakingas asmuo: Lina Jaroševienė – dainavimo studijos vadovė. Vieta: Linkuva

Balandžio 29 d.
15 val. (trečiadienis) Informacinių technologijų fakultetas. Kompiuterinio raštingumo pagrindai. Lektorius /atsakingas asmuo: Remigijus Danielius – švietimo centroi IT specialistas. Vieta: Švietimo centras

Kiekvieną penktadienį
14 val. Dramos studija. Lektorius /atsakingas asmuo: Albina Budreckienė – dramos studijos vadovė. Vieta: Pavenčių mokykla

Kiekvieną ketvirtadienį
15 val. Anglų kalbos fakultetas. Lektorius /atsakingas asmuo: Valdonė Verseckienė – anglų kalbos fakulteto vadovė. Vieta: Kuršėnų L. Ivinskio gimnazija

Kiekvieną ketvirtadienį
12 val. Dainavimo studija. Lektorius /atsakingas asmuo: Lina Jaroševienė – dainavimo  studijos vadovė. Vieta: Kuršėnų meno mokykla

Pastaba: papildoma informacija telefonu 8 41 372148 – švietimo centras, 860116144 – Lina Kasparienė – metodininkė

Užfiksavote įvykį? Buvote renginyje? Turite gražių nuotraukų su Kuršėnais? Rašykite mums el. paštu: kursenai@kursenai.lt ir mes tai paskelbsime!

Kopijuoti, platinti galima tik gavus raštišką ar žodinį Kūrybinės raiškos centro sutikimą.

Visos teisės saugomos. © 2012
Kūrybinės raiškos centras

Tapkite Kursenai.lt žurnalistu!

Turite naujienų?

Susisiekite su mumis!

Reklamuokitės mūsų portale

Ką aplankyti Kuršėnuose?

Ką veikti Kuršėnuose?

Ieškote naudingos informacijos?

Susipažinkite su komentavimo taisyklėmis

Valdytojas:

 

 

Portalas:

Mus galite rasti:

  

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Sutikdami, paspauskite mygtuką „Sutinku“ arba naršykite toliau. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Plačiau

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close